fbpx

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
ORAZ
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
  • Vortune Equity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 49, 00-672 Warszawa, NIP: 7010925111, REGON: 383355752, email: iodo@vortune.pl.
  • Crowd Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 49, 00-672 Warszawa, NIP: 8971810906, REGON: 361988820.
  • Q Value S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jasnej 19, 00-058 Warszawa, NIP: 5213662615, REGON: 147008022, nr tel.: (22) 598 77 00, e-mail: biuro@qvalue.pl
  • Movesti Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 49, 00-672 Warszawa, NIP: 7010917376, REGON: 383012354.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować Administratorem pod adresem wskazanym w punkcie 1 powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy oraz utrzymywania relacji, w tym przez kontaktowanie się z pracownikami i współpracownikami kontrahenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  • w przypadku osób, które wyraziły odpowiednią zgodę – do realizacji działań marketingowych i promocyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia (w tym windykacji) lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • udzielania odpowiedzi na wnioski uprawnionych instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, techniczne, systemowe, doradcze na rzecz Administratora, pomioty powiązane z Administratorem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania lub rozwiązania umowy lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, zgodnie ze szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania współpracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MOVESTI FUND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. PIĘKNEJ 49

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Movesti Fund sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 49. Państwa dane osobowe, stosownie do udzielonej zgody będą przetwarzane w celu:

Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności dostawcy usług IT (w szczególności firmy hostingowe, firmy oferujące rozwiązania z zakresu masowej wysyłki e-mail/SMS), podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w tym usługi księgowe, techniczne, systemowe i doradcze oraz podmioty powiązane z administratorem. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody dane będą udostępniane podmiotom trzecim.

Posiadają Państwo prawo do:

Podanie danych osobowych (w zakresie, w jakim dotyczy danych podawanych doradcy oraz danych dotyczących zakupionych produktów dla celów związanych z serwisem i opieką nad zakupionymi produktami) jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązanie współpracy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody ww. wykonania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Movesti Fund sp. z o.o.
ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ VORTUNE EQUITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. PIĘKNEJ 49

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Vortune Equity S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 49. Państwa dane osobowe, stosownie do udzielonej zgody będą przetwarzane w celu:

Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności dostawcy usług IT (w szczególności firmy hostingowe, firmy oferujące rozwiązania z zakresu masowej wysyłki e-mail/SMS), podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w tym usługi księgowe, techniczne, systemowe i doradcze oraz podmioty powiązane z administratorem. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody dane będą udostępniane podmiotom trzecim.

Posiadają Państwo prawo do:

Podanie danych osobowych (w zakresie, w jakim dotyczy danych podawanych doradcy oraz danych dotyczących zakupionych produktów dla celów związanych z serwisem i opieką nad zakupionymi produktami) jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązanie współpracy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody ww. wykonania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych: Dane kontaktowe koordynatora ds. danych osobowych:

Vortune Equity S.A.
ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa

Dane kontaktowe koordynatora ds.

adres e-mail: iodo@vortune.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Q VALUE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY JASNEJ 19

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Q Value S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jasnej 19. Państwa dane osobowe, stosownie do udzielonej zgody będą przetwarzane w celu:

Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności dostawcy usług IT (w szczególności firmy hostingowe, firmy oferujące rozwiązania z zakresu masowej wysyłki e-mail/SMS), podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w tym usługi księgowe, techniczne, systemowe i doradcze oraz podmioty powiązane z administratorem. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody dane będą udostępniane podmiotom trzecim.

Posiadają Państwo prawo do:

Podanie danych osobowych (w zakresie, w jakim dotyczy danych podawanych doradcy oraz danych dotyczących zakupionych produktów dla celów związanych z serwisem i opieką nad zakupionymi produktami) jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązanie współpracy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody ww. wykonania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Q Value S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jasna 19, 00-058 Warszawa)1, nr tel.: (22) 598 77 00, e-mail: biuro@qvalue.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CROWD VENTURES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. PIĘKNEJ 49

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 49. Państwa dane osobowe, stosownie do udzielonej zgody będą przetwarzane w celu:

Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności dostawcy usług IT (w szczególności firmy hostingowe, firmy oferujące rozwiązania z zakresu masowej wysyłki e-mail/SMS), podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w tym usługi księgowe, techniczne, systemowe i doradcze oraz podmioty powiązane z administratorem. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody dane będą udostępniane podmiotom trzecim.

Posiadają Państwo prawo do:

Podanie danych osobowych (w zakresie, w jakim dotyczy danych podawanych doradcy oraz danych dotyczących zakupionych produktów dla celów związanych z serwisem i opieką nad zakupionymi produktami) jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązanie współpracy.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody ww. wykonania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Crowd Ventures sp. z o.o.
ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostaw nam swoje dane. Oddzwonimy do Ciebie.

  * Niniejsza kalkulacja ma charakter wyłącznie przykładowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub 66(1) Kodeksu Cywilnego.