fbpx

Regulamin

I. Przepisy ogólne

Niniejszy Regulamin serwisu internetowego Vortune, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie vortune.pl, dedykowanego m.in. informacjom o bieżących realizacjach spółki oraz oferowanych produktach inwestycyjnych.

II. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
 2. Administrator danych – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby. Co do zasady Użytkownik przekazuje Administratorowi danych w związku z korzystaniem z serwisu swoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej,
 4. Serwis – niniejszy serwis internetowy vortune.pl
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie,
 7. Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje o aranżacji przestrzeni, meblach, a także zdjęcia.

III. Zasady dostępu Użytkowników do zasobów serwisu

 1. Dostęp do zasobów serwisu, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. Zaleca się używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu: MS Internet Explorer, wersje od 5.0, Firefox od 1.0.
 3. System informatyczny Użytkownika powinien mieć włączoną obsługę plików cookies i włączony Javascript.
 4. Zapewnia się Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, w szczególności do fotografii, nie jest dopuszczalne ich wykorzystywanie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 7. Materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością.
 8. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 9. Serwis nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

IV. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu

 1. Dane osobowe zebrane za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Kontakt” są przetwarzane w zgodzie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).
 2. Administratorem ww. danych osobowych jest Vortune Equity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-672), przy ul. Pięknej 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786191, NIP 7010925111, kapitał zakładowy 100 000 zł w całości wpłacony
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 4. w celu ustosunkowania się do treści zawartej w formularzu, tj. w celu kontaktowym – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy konieczność zareagowania na przesłane zgłoszenie,
 5. w celach marketingowych – na podstawie zgody, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług Spółki,
 6. w celu przesyłania do Państwa informacji handlowych drogą elektroniczną w formie newslettera – w oparciu o Państwa zgodę,
 7. w celu podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia określonego rodzaju umowy z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia takich działań,
 8. w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
 9. Podane dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych z wyjątkiem podmiotów, z usług których Administrator danych korzysta w celu umożliwienia Klientom korzystania z jego usług np. podmioty dostarczające usługi informatyczne.
 10. 10.Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustosunkowania się przez Administratora Danych do treści komunikatu pozostawionego poprzez formularz kontaktowy, w tym do czasu niezbędnego do zrealizowania usługi, którą osoba wysyłająca formularz zamówi (wówczas do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa), a w sytuacji, kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania. W innych sytuacjach, kiedy nie dojdzie do zamówienia żadnej usługi i nie będzie zachodziła inna podstawa przetwarzania danych, Administrator zastosuje wobec danych osobowych wewnętrzną procedurę usuwania danych zbędnych, przewidującą niszczenie danych o takim charakterze raz do roku.
 11. 11.Mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. 12.Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w sytuacji, kiedy Administrator danych przetwarza je na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów.
 13. 13.Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie.
 14. 14.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości skontaktowania się z Państwem przez Administratora danych w celu np. przedstawienia oferty lub skorzystania z usług Administratora danych.

V. Postanowienia końcowe

 1. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW serwisu.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres poczty elektronicznej info@vortune.pl

VI. Pliki Cookies

Informacje na temat plików cookies zostały zamieszczone w Polityce Prywatności.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zostaw nam swoje dane. Oddzwonimy do Ciebie.

  * Niniejsza kalkulacja ma charakter wyłącznie przykładowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 lub 66(1) Kodeksu Cywilnego.